Konverzační kurzy českého jazyka // Conversation courses // Pазговорные курсы чешского языка

30.3.2017 0:00

Vážené klientky, vážení klienti,

realizace projektu „Jihomoravské regionální Centrum na podporu integrace cizinců II“ vstupuje do své další fáze, která zahrnuje mimo jiné otevření 8 konverzačních kurzů češtiny s maximální kapacitou pro 120 účastníků.

Registrace do kurzů se uskuteční přes internet v neděli 9. 4. 2017 v 18.00. Registrace je možná pouze pomocí registračního formuláře online, který bude umístěn na této stránce dole v tabulce ve sloupci „Registrace“. Jednotlivé odkazy se objeví na stránce přesně v 18:00.

Konverzační kurzy českého jazyka, které nabízíme, jsou rozděleny podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) do následujících úrovní: A2.1, A2.2, B1.1 a B1.2. Pro konverzační kurzy je nutné mít znalost češtiny minimálně A1, proto otevíráme kurzy až od cílové úrovně A2.1. Kurzy jsou koncipované na 12 lekcí 2x týdně. Zahájeny budou v týdnu od 02.05.2017, ukončení je plánované v červnu 2017.

Předem si Vás dovolujeme upozornit na fakt, že finanční prostředky na realizaci kurzů češtiny jsou omezené rozpočtem projektu a nelze je navyšovat na úkor dalších služeb Centra. Není tudíž v našich možnostech, z důvodů personálních, časových, prostorových a finančních, uspokojit poptávku po kurzech. Pokud se Vám do některého z vypsaných kurzů nepodaří registrovat, sledujte prosím naše webové stránky, kde naleznete aktuální informace k nově vypisovaným kurzům. Tímto Vám děkujeme za pochopení.

Postup při registraci do kurzů češtiny:

1.       Nejdůležitější je znát svoji úroveň. Zaregistrujte se prosím do stejné úrovně, jakou nyní navštěvujete v klasickém kurzu. Pokud nyní na kurz nechodíte a chcete znát svoji úroveň, můžete si napsat test u nás v Centru.

Konzultace a psaní testů je možné pouze v těchto termínech:

3. 4. 2017 v 10.00, v 15.00

4. 4. 2017 v 15.00

Prosíme, abyste na testování přišli včas. Pozdě příchozím se metodik nebude moci věnovat.

2.       V den online registrace už budete znát svou úroveň. Vyberte si z nabídky kurz, který chcete navštěvovat. Pozor na rozdělení Slované/Neslované, účastníci, kteří zvolí špatně, nebudou do kurzu vybráni.

3.       Klikněte na link na registrační formulář (v nabídce kurzů poslední sloupec), který tam bude 9. 4. 2017 od 18.00.

4.       Vyplňte registrační formulář a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Tím se Vaše přihlášení zobrazí pracovníkům Centra. Neodesílejte formulář znovu, opravdu se odeslal ihned po stisknutí tlačítka „odeslat“.

5.       Vyčkejte na potvrzovací e-mail, která Vám zašle pracovník Centra. Napíše Vám, že na kurz smíte chodit, nebo že nemůžete (zejména z důvodu omezené kapacity kurzu).

Tento e-mail Vám přijde nejpozději do 24. 4. 2017.

Registrovat se na kurz je možné pouze přes online formulář. Je možné se zapsat POUZE NA JEDEN prezenční kurz. Pokud lektor zjistí, že Vaše úroveň češtiny neodpovídá úrovni kurzu, budete, bohužel, z kurzu vyloučeni. Pečlivě si proto, prosím, rozmyslete, na jaký kurz se přihlásíte.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Clients,

 

The implementation of The South Moravian Regional Centre to Support the Integration of Foreigners project has entered its next stage which involves, among other things, the opening of 8 Czech language conversation courses with a maximum total capacity of 120 students.

 

Registration into the courses will be available online on Sunday 9 April 2017 at 6 pm. The registration is only available through the online registration form that will be placed on this site on the bottom in the table in the "Registration" column. The link will appear in the table exactly at 6 pm on Sunday.

 

Czech language conversation courses that we offer are divided according to the Common European Framework of Reference for Languages into the following levels: A2.1, A2.2, B.1.1 and B.1.2. In order to enrol into the Czech conversation courses, the minimum required level is A1 and therefore, we are opening courses starting only at the A2.1 level. The courses will last 12 weeks and classes will be held twice a week. The courses will start in the week of 2 May 2017 and will end in June 2017.

 

We would like to inform you in advance that funds allocated to the Czech language conversation courses are limited by the project budget and cannot be increased at the cost of other services provided by the Centre. Therefore, due to personnel, time, space and financial reasons, we are not able to satisfy the entire demand. If you do not succeed with registration into one of our courses, please watch our website where you will find current information about new courses. Thank you for understanding.

 

Registration procedure for Czech courses:

1. The most important thing is to know your level. Please register into a course of the same level as the regular course that you are attending now. If you are not attending any course at the moment and you want to know your level, you can take a test in our Centre.

Consultations and test taking are possible only on the following days:

3 April 2017 at 10 am, 3 pm

4 April 2017 at 9 3 pm

We would like to ask you to arrive on time. Our methodologist will not be able to help anybody who comes late.

2. On the day online registration begins, you must already know your level. Chose the course that you want to attend from our schedule. Please note the distinction between Slavic/Non-Slavic students, the ones who will pick it incorrectly will not be acceted in the course.

3. Click the link in the registration form (the last column in the course selection) that will become available on 9 April 2017 from 6 pm.

4. Fill in the registration form and click on Send (Odeslat). You registration will be displayed to the Centre’s employees. Do not re-send the form; your registration was already sent when you clicked the Send button the first time.

5. Wait for a confirmation e-mail that will be sent to you by an employee of the Centre. He or she will write you whether you can or cannot attend the course (depending on the course capacity).

You will receive this e-mail no later than 24 April 2017.

Registration is possible only via the online form. You can register FOR ONE COURSE ONLY. If the teacher determines that your knowledge of Czech does not correspond to the course level, you will be removed from the course. Therefore, carefully think about which course you want to register for.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

Your Centre team

-----------------------------------------------------------------------------

Уважаемые клиенты,

реализация проекта «Южно-моравский региональный центр поддержки интеграции иностранцев II» переходит на следующий этап, который включает в себя, в частности, проведение 8 разговорных курсов чешского языка с максимальным количеством участников – 120 человек.

Регистрация на курсы будет проходить через Интернет в воскресенье 09.04.2017 в 18.00. Регистрация возможна только через регистрационную форму онлайн, которая будет размещена на нашем сайте во вкладке «Регистрация».

Предлагаемые нами курсы чешского языка проводятся на следующих уровнях в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (CEFR): A2.1, A2.2, B1.1 и B1.2. Для посещения разговорных курсов требуется владение чешским языком как минимум на уровне А1, поэтому мы предлагаем курсы уровня A2.1 и выше. Курсы рассчитаны на 12 занятий 2 раза в неделю. Курсы начнутся 02.05.2017, а их окончание планируется на июнь 2017 года.

Мы заранее хотим обратить ваше внимание на то, что средства на проведение курсов чешского языка ограничены бюджетом проекта и не могут быть увеличены за счет других услуг, предоставляемых Центром. Поэтому мы не можем полностью удовлетворить спрос на курсы ввиду ограничений по персоналу, времени, пространству и финансам. Если вам не удастся зарегистрироваться на какие-либо из перечисленных курсов, следите за нашим веб-сайтом, где доступна актуальная информация о проведении новых курсов. Благодарим вас за понимание.

Порядок регистрации на курсы чешского языка:

  1. Важнее всего знать свой уровень владения языком. Зарегистрируйтесь на тот же уровень классического курса, который вы посещаете сейчас. Если в настоящее время вы не посещаете языковой курс и хотите узнать свой уровень владения языком, то можете написать языковой тест в нашем Центре.

Получение консультаций и сдача тестов проводятся только в следующие дни:

03.04.2017 в 10:00, 15:00

04.04.2017 в 15:00

Пожалуйста, не опаздывайте на тест. В случае вашего опоздания методист не сможет уделить вам время.

2. В день регистрации онлайн вы уже будете знать свой уровень. Выберите из нашего предложения тот курс, который вы хотите посещать. Обратите внимание на разделение курсов для Носителей славянских языков/Всех остальных.

3. Перейдите по ссылке на регистрационную форму (последний столбец в списке предлагаемых курсов), которая будет доступна 09.04.2017 с 18:00.

4. Заполните регистрационную форму и нажмите на кнопку «Отправить». После этого ваш запрос будет отправлен сотрудникам Центра. Не отправляйте форму повторно – она отправилась еще после первого нажатия на кнопку «Отправить».

5. Дождитесь письма с подтверждением по электронной почте, которое вам отправит сотрудник Центра. Он сообщит вам, можете ли вы посещать курс (количество участников курса ограничено). Вы получите такое письмо не позднее 24.04.2017.

Регистрация на курс осуществляется только через заполнение формы онлайн. Возможна регистрация ТОЛЬКО НА ОДИН дневной курс. Если преподаватель обнаружит, что ваш уровень чешского языка не соответствует уровню курса, вы будете исключены из курса. Поэтому хорошо подумайте над тем, на какой курс регистрироваться.

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами.

------------------------------

 

Úroveň // Level // уровень

Začátek // Start

Konec // Finish // конец

Den // Days // дней

Čas // Time // время

Registrace // Registration // регистрация

(41) A2.1 - Neslované / Non Slavs

3.5.2017 // 3th May

 12.6.2017 // 12th June

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

Kurz je plně obsazen.

(42) A2.1 – Slované / Only Slavs / Cлавяне

2.5.2017 // 2th May

8.6.2017 // 8th June

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

Kurz je plně obsazen.

(43) A2.2 – Neslované / Non Slavs

3.5.2017 // 3th May

12.6.2017 // 12th June

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

Kurz je plně obsazen.

(44) A2.2 - Slované / Only Slavs / Cлавяне

2.5.2017 // 2th May

8.6.2017 // 8th June

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

Kurz je plně obsazen.

(45) B1.1 - Kurz

3.5.2017 // 3th May

 12.6.2017 // 12th June

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

Kurz je plně obsazen.

(46) B1.1 - Kurz

2.5.2017 // 2th May

8.6.2017 // 8th June

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

Kurz je plně obsazen.

(47) B1.2 - Kurz

2.5.2017 // 2th May

8.6.2017 // 8th June

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

Kurz je plně obsazen.

(48) B1.2 - Kurz

3.5.2017 // 3th May

12.6.2017 // 12th June

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

Kurz je plně obsazen.