You are not in course? What next? Что дальше?

22.6.2018 0:00

Drazí klienti,

Bohužel jste se z důvodu velkého zájmu nedostali do kurzu, do kterého jste se hlásili.

V případě že se ještě před jeho začátkem některý z klientů odhlásí, budeme přijímat náhradníky v pořadí, ve kterém se přihlásili.

Níže posíláme nabídku kurzů a dalších možností, jak se zlepšovat v českém jazyce:

 1. Na našich stránkách jsme pro vás připravili seznam odkazů, které lze využít k samostudiu češtiny zdarma - http://www.cizincijmk.cz/folder/1066
 2. Pokud vás neznalost češtiny limituje na trhu práce, můžete se hlásit o kurzy češtiny zdarma u OPU. Pište Evě Kaličínské na eva.kalicinska@opu.cz.
 3. Pokud máte v České republice azyl nebo doplňkovou ochranu, máte nárok na kurzy zdarma ze SIPu. Pište Ditě Dvořákové na kurzy@auccj.cz nebo volejte  608157888.
 4. S naším partnerem OPU jsme se také domluvili, že v případě zájmu otevřou další kurzy českého jazyka. Jedná se o měsíční kurzy A1 – začátečníci pro 8 osob (30 vyučovacích hodin – 15 lekcí, 1 hod = 65,- Kč/ osoba, tj. celkem za 30 hodin 1.950,- Kč/ osoba):
 • Pondělí + středa: 17:00 - 18:30 hod (zahájení 2.7.2018)
 • V případě většího zájmu budou přidány kurzy

                 Do těchto kurzů se přihlašujte na opu.brno@opu.cz.

      5. Předpokládaný termín registrace do dalších kurzů českého jazyka v Centru je 26. srpen 2018 v 18:00 (začátek kurzů září 2018).

 

Pokud chcete informace dostávat emailem, staňte se naším klientem a přijďte se kdykoli v naší otevírací době osobně zaregistrovat do Centra na adresu Mezírka 1, Brno.

Věříme, že se s Vámi uvidíme na některé naší další akci.

****************************************************************

Dear Clients,

Unfortunately, due to big interest, you did not get to course where you reported.

In the case that any of our clients logs off, we will accept the substitutes in the order in which they signed up.

Below we made up an offer of courses and other options for improving yourselves in the Czech language:

 1. On our website we prepared a list of useful links for FREE self-studium of Czech language - http://www.cizincijmk.cz/folder/1067.
 2. If you are limitid in job by your missing knowledge in czech language you can try czech language courses for free at OPU. Write to Eva Kaličínská at eva.kalicinska@opu.cz.
 3. If your type of residence permit in Czech Republic is asylum or subsidiary protection, there are free czech courses for you from SIP. Write to Dita Dvořáková on kurzy@auccj.cz or call 608157888.
 4. We also agreed with our partner OPU that they will open other Czech language summer course. Its price is designed to cover the costs of lecturers and room rentals. This is one-month long cours A1 - beginners for 8 people (15 sessions - 30 lessons, 1 hour = 65, - CZK / person, ie for 30 hours 1.950, - CZK / person):
 • Monday + Wensday: 17:00 - 18:30 (start 2th July 2018)
 • In the case of bigger interest, classes will be added
 • Register for these courses at opu.brno@opu.cz.

      5. The expected deadline for registration in next regular Czech language courses in the Center is August 26h 2018 at 6 pm (courses start in September 2018).

 

If you want to receive the information by e-mail, become our client and you can register yourself personally in our opening hours at Mezírka 1, Brno.

Hope to see you on some of our next event,

*************************************************

Уважаемые клиенты,

К сожалению, из-за большого интереса вы не достались на курс, на  который вы записывались.

В случае, если один из клиентов откажется, прежде чем начнеться курс, мы примем замену, в том порядке, в котором вы записывались.

Ниже предлагаем курсы и другие варианты улучшения чешского языка:

1. На нашем веб-сайте мы подготовили список полезных ссылок для бесплатного самостоятельного изучения чешского языка - http://www.cizincijmk.cz/folder/1066

2. Если вы безработный, вы имеете право не только на бесплатное обучение чешскому языку в OPU. Пишите Эве Каличинске на майл eva.kalicinska@opu.cz

3.  Если вам было предоставлено убежище или дополнительную защиту в ЧР, в том случаи вы имеете право на бесплатное обучение чешского языка в  SIP. Пишите Дите Дворжакове на майл kurzy@auccj.cz или звоните 608 157 888.

4. Мы также договорились с нашими партнерами организацией OPU о том, что в случае большого интереса с вашей стороны, они откроют другие курсы чешского языка. Их цена состоит только для покрытия расходов на преподавателей и аренду помещения. Это трехмесячные курсы A1 – начинающие - по 8 человек (30 уроков - 15 занятий, 1 час = 65, - крон / чел., Т.е. 30 ак. час. 1,950, - чешских крон / человек):

 • Понедельник, среда: 17:00 - 18:30  час. (начало 2. 7. 2018 года)

 • В случае большего интереса будут добавлены занятия.

Зарегистрируйтесь на эти курсы по адресу opu.brno@opu.cz.

5. Следующий термин регистрации на курсы чешского языка в Центре будет проходить в августе 2018 г. (начало курсов в сентябре 2018 г.).

Если вы хотите получать информацию по электронной почте, станьте нашими клиентами. Зарегистрироваться можете лично в любое рабочее время на Мезирке 1, Брно.

Мы надеемся увидеть вас на нашых следующих мероприятиях.