Kurzy českého jazyka / Czech courses / Kурсы чешского языка

14.11.2017 0:00

Vážení klienti,

v týdnu od 22.1.2018 budeme otevírat nové kurzy češtiny. Registrace do kurzů se uskuteční přes internet v neděli 7. 1. 2018 v 18:00. Odkazy pro přihlášení do všech kurzů jsou dole na této stránce v přehledové tabulce u jednotlivých kurzů (viz. obrázek). Z důvodu předchozích hackerských útoků doporučujeme odkazy na vybrané kurzy uložit, abyste je mohli v neděli využít i při nefunkčnosti tohoto webu.

UKÁZKA REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

Kurzy českého jazyka, které nabízíme, jsou stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) v následujících úrovních: A1.1, A1.2, A2.1 a A2.2.

Postup pro registraci do kurzů češtiny:

1.       Nejdůležitější je znát svoji úroveň. Všichni, kdo u nás absolvovali závěrečný test v rámci některého z našich kurzů, úroveň znají. Úplní začátečníci se budou hlásit do A1.1.. Pokud jste u nás neabsolvovali žádný závěrečný test ani nejste začátečníci, je nutné PŘED ZAČÁTKEM REGISTRACE přijít osobně k nám do Centra (Mezírka 1) a napsat test. Pokud si nejste jistí, přijďte konzultovat svou úroveň s metodikem češtiny PŘED ZAČÁTKEM REGISTRACE.

Konzultace a psaní testů  trvá přibližně hodinu a probíhá pouze v těchto termínech:

4. 12. 2017 v 9:00, 13:00 nebo 16:00

11. 12. 2017 v 9:00, 13:00 nebo 16:00

18. 12. 2017 v 9:00, 13:00 nebo 16:00

Prosíme, abyste na testování přišli včas. Pozdě příchozím se metodik nebude moci věnovat.

2.       V den online registrace už budete znát svou úroveň. Vyberte si z nabídky kurz, který chcete navštěvovat. Nabídku najdete níže na této stránce.

3.       Uložte si linky na vybrané registrační formuláře, které budou aktivizovány 7. 1. 2018 v 18.00. V neděli v 18:00 je použijte.

4.       Vyplňte vybraný registrační formulář a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Tím se Vaše přihlášení zobrazí pracovníkům Centra. Neodesílejte formulář znovu, opravdu se odeslal ihned po stisknutí tlačítka „odeslat“.

Pozor, může se Vám stát, že z důvodu bezpečnosti bude váš Google formulář obsahovat kontrolu, zda jste člověk a ne robot. Zobrazení tohoto pole nijak neovlivníme. Postupujte podle instrukcí, které vám Google napíše.

 

5.       Registrace do každého kurzu je otevřena pro 16 lidí + 10 náhradníků. Proto vyčkejte na potvrzovací e-mail, jestli jste se do něj dostali, nebo jste náhradníci. 

Registrovat se na kurz je možné pouze přes online formulář. Je možné se zapsat POUZE NA JEDEN kurz. Pokud lektor zjistí, že vaše úroveň češtiny neodpovídá úrovni kurzu, budete z kurzu vyloučeni. Pečlivě si proto rozmyslete, na jaký kurz se přihlásíte.

Zájem o kurzy je vysoký, proto bohužel nemůžeme nabídnout místo každému z Vás.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

-------------------------------------------------------------

Dear Clients,

In January (22/1/2018), we will be opening new Czech language courses. Online registration for the courses will open on Sunday 7th January 2018 at 6 pm. The links to sign up for all courses are down this page in table on the line with courses (as on picture). Due to past hacker attacs we reccomand to save this link to later use without this websites.

SAMPLE OF THE REGISTRATION FORM 

The Czech language courses that we offer are provided at the following levels according to the Common European Framework of Reference for Languages: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2.

Registration procedure for Czech courses:

1. The most important thing is to know your level. Anyone who has already attended one of our courses knows their level. Total beginers will attend A1.1.. If you have not taken a final test in our Centre before or are not begginer, it is necessary that you come to our centre at Mezírka 1 BEFORE THE REGISTRATION BEGINS and take a test. If you have taken a test after attending one of our courses, you do not have to come. If you are not sure, you can come and consult your level with the Czech methodologist BEFORE REGISTRATION BEGINS.

Consultations and test taking take around an hour and take place only in the following terms:

4th December 2017 at 9 a.m., 1 p.m. or 4 p.m.

11th December 2017 at 9 a.m., 1 p.m. or 4 p.m.

18th December 2017 at 9 a.m., 1 p.m. or 4 p.m.

We would like to ask you to arrive on time. Our methodologist will not be able to help anybody who comes late.

2. On the day online registration begins, you must already know your level. Chose the course that you want to attend from our schedule. All courses will be available on this site.

3. Save the link for the registration form that will become available on 7th Januare 2018 from 6 pm. Use it.

4. Fill in the registration form and click on Send (Odeslat). Your registration will be displayed to the Centre´s employees. Do not re-send the form; your registration was already sent when you clicked the Send button the first time.

5. Registration forms are open for 16 attendees and 10 alternates. Therefore wait for a confirmation e-mail if you got in or not. 

Registration is possible only via the online form. You can register FOR ONE COURSE ONLY. If the teacher determines that your knowledge of Czech does not correspond to the course level, you will be removed from the course. Therefore, carefully think about which course you want to register for.

Beware, it may happen that from security reasons, your Google Form will contain a check for whether you are a human being or a robot. We will not affect the display of this field. Follow the instructions Google will write to you.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

---------------------------------------------------------------------------

Уважаемые клиенты,

В январе с 22.1.2018г. начинаются новые курсы чешского языка. Регистрация на курсы будет проводиться через Интернет в воскресенье 7. 1. 2018г. с 18:00 час. Ссылка для входа регистрации, отдельно на каждый курс, перечислена ниже на этой странице в обзорной таблице: (см. рисунок). По причине предыдущих хакерских атак рекомендуем ссылки на выбранные курсы сохранить для того, чтобы в воскресенье Вы смогли использовать их в случае отказа работоспособности этого сайта.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ФОРМУЛЯРА

Предлагаемые нами курсы чешского языка проводятся на следующих уровнях в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (CEFR): A1.1, A1.2, A2.1 и A2.2.

Порядок регистрации на курсы чешского языка:

1. Важнее всего знать свой уровень владения языком. Свой уровень владения языком знают все, кто сдал у нас итоговый тест . Если вы не сдавали у нас итоговый тест, необходимо явиться в наш центр по адресу Mezírka 1 лично ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС и написать тест. Если вы уже писали итоговый тест по окончанию любого из наших курсов, то приходить не надо. Если вы не уверены в своем уровне владения языком, необходимо прийти и обсудить его с методистом чешского языка ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС.

Получение консультаций и сдача тестов проводятся только в следующие даты и длится приблизительно 1 часа:

4. 12. 2017 в 9:00, 15:00 и 18:00

11. 12. 2017 в 9:00, 15:00 и 18:00

18. 12. 2017 в 9:00, 15:00 и 18:00

Пожалуйста, не опаздывайте на тест. В случае вашего опоздания методист не сможет уделить вам время.

2. В день регистрации онлайн вы уже будете знать свой уровень. Выберите из нашего предложения тот курс, который вы хотите посещать. Список предлагаемых курсов приведен ниже на этой странице.

3. Скопируйте ссылку регистрационной формы своего выбранного курса и сохраните ее. Ссылка на регистрационную форму, будет открыта 7. 1. 2018 в 18:00 нажмите ее.

4. Заполните регистрационную форму и нажмите на кнопку «Отправить». После этого ваш запрос будет отправлен сотрудникам Центра. Не отправляйте форму повторно. Она отправилась еще после первого нажатия на кнопку «Отправить».

Внимание, Вам может случиться, что по причине безопасности Ваша “Google“ форма будет содержать контроль, являетесь ли вы человеком, а не роботом. На изображение этого поля мы не можем оказать влияние.  Следуйте инструкциям, которые “Google“  Вам напишет.

5. Регистрация для каждого курса открыта для 16 человек + 10 запасных мест. По этому подождите на подтверждающий “e-mail“, если Вас зачислили, или же Вы в запасном списке.

Регистрация на курс осуществляется только через заполнение формы онлайн. Возможна регистрация ТОЛЬКО НА ОДИН курс. Если преподаватель обнаружит, что ваш уровень чешского языка не соответствует уровню курса, вы будете исключены из курса. Поэтому хорошо подумайте над тем, на какой курс регистрироваться.

Интерес к курсам высокий, по этому к сожалению, не можем предложить место для каждого из Вас.

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами.

Úroveň // Level // Уровень

Začátek // Start // Начало

Konec // Finish // Конец

Den // Days // Дни

Čas // Time // Время

Registrace // Registration // Регистрация

A1.1 (72) Neslované   Non-slavs       Не славяне

22.1.2018

19.4.2018

Po + St  Mo + We Пн + Ср

18:00–20:30  6 p.m.–   8.30 p.m

https://goo.gl/forms/qweWdxU5KydSdP3o2

A1.1 (73)  Neslované  Non-slavs    Не славяне

23.1.2018

20.4.2018

Út + Čt  Tue + Thu Вт + Чт

9:00 – 11:30 9 a.m.– 11:30 a.m.

https://goo.gl/forms/nIb5uqlsRRB3peMS2

A1.1 (74)  Slované     Slavs Славяне

22.1.2018

19.4.2018

Po + St  Mo + We Пн + Ср

9:00 – 11:30 9 a.m. – 11:30 a.m.

https://goo.gl/forms/NIEiuhB5drqEftXf2

A1.1 (75)   Slované     Slavs Славяне

23.1.2018

20.4.2018

Út + Čt Tue + Thu Вт + Чт

15:00–17:30  3 p.m. –   5.30 p.m

https://goo.gl/forms/yh87I07hHK03A3823

A1.2  (76)

22.1.2018

19.4.2018

Po + St  Mo + We Пн + Ср

9:00–11:30  9 a.m. – 11:30 a.m.

https://goo.gl/forms/nk3Rwq7kbpzT60V22

A1.2 (77)

23.1.2018

20.4.2018

Út + Čt Tue + Thu Вт + Чт

18:00–20:30  6 p.m. –  8.30 p.m

https://goo.gl/forms/5OoiBj1lEJEOLjj72

A2.1  (78)

22.1.2018

19.4.2018

Po + St  Mo + We Пн + Ср

18:00–20:30  6 p.m. –  8.30 p.m

https://goo.gl/forms/93PV3PJMbfEaDRGm1

A2.1 (79)

23.1.2018

20.4.2018

Út + Čt Tue + Thu Вт + Чт

9:00 – 11:30 9 a.m. – 11:30 a.m.

https://goo.gl/forms/DY9cA3UC4El8iANz2

A2.2 (80)

23.1.2018

20.4.2018

Út + Čt  Tue + Thu Вт + Чт

18:00–20:30  6 p.m.–   8.30 p.m

https://goo.gl/forms/OMdxSq8rjfCbL2kM2